143/Cir/18/JSz - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 15.06.2018 godz. 09:30

CPV: 50324100-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.06.2018 r. pod numerem 568560-N-2018